ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

 ชื่อเรื่อง      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

              วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียน

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย        นายทินกร  รวมภักดี

โรงเรียน     โรงเรียนพระทองคำวิทยา  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

ปีที่ศึกษา    2561


ดาวน์โหลด  :   บทคัดย่อ

ดาวน์โหลด : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้