ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

 ชื่อเรื่อง      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

              วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียน

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย        นายทินกร  รวมภักดี

โรงเรียน     โรงเรียนพระทองคำวิทยา  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

ปีที่ศึกษา    2561


ดาวน์โหลด  :   บทคัดย่อ

ดาวน์โหลด : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้