ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นางกันยา สุภสร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติและการกระบวนการทำงานกลุ่ม โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เรื่อง การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นายประพันธ์ บุตรจำรวญ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบพหุปัญญา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นายธีรศักดิ์ อาจผักปัง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ21101 หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุ
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบ ทัศนธาตุ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง  
นางสาวปาณิสรา เณรทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1) ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ

ดาวน์โหลด : เอกสาร  

2) ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ (7E)
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤิทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร