ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ครูจินตนา  รวมภักดี จำนวน 2 เรื่อง
1. ชื่อเรื่อง 
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร
เผยแพร่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

2. ชื่อเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา
เรื่อง ชาวพุทธที่ดี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร 
เผยแพร่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

1500