ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นายประพันธ์ บุตรจำรวญ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบพหุปัญญา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นางสาวปาณิสรา เณรทอง
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชา เคมี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร  
ชื่อเรื่อง         :   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E โดยใช้เอกสารประกอบ

                      การเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมโลกสมัยโบราณ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์

                      ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย
   :     นายทินกร  รวมภักดี
             
หน่วยงาน
:  โรงเรียนพระทองคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่วิจัย  
  :  ปีการศึกษา 2557

  

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นายสมยศ ระย้าอินทร์
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการทำวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมรส่วนร่วม ของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร  

 

 ชื่อเรื่อง      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

              วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียน

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย        นายทินกร  รวมภักดี

โรงเรียน     โรงเรียนพระทองคำวิทยา  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

ปีที่ศึกษา    2557


ดาวน์โหลด  :   บทคัดย่อ

ดาวน์โหลด : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้