ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

         นายเชาวลิต  เกิดกลาง
         ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

เผยแพร่ผลงานครู

ลิงค์ ต่างๆ
 

การจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา