ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

  ข้อมูลทั่วไป

 
     ที่ตั้งของโรงเรียน

       โรงเรียนพระทองคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
        
       ตั้งอยู่ที่ 600 หมู่ 1 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ

       จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220

โทรศัพท์ 044-337099

แฟกซ์  044-337099

                 
 
 
คติธรรมของโรงเรียน
 

        นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา   “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
 
คำขวัญของโรงเรียน
  

        ประพฤติดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม

 
 
สีประจำโรงเรียน
        ฟ้า – แดง 

        สีฟ้า      หมายถึง       ความสว่างแห่งปัญญา

        สีแดง     หมายถึง      ความเสียสละ อดทน


ตราประจำโรงเรียน

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน


 ต้นโพธิ์

 
ประวัติโรงเรียน


       โรงเรียนพระทองคำวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา

       จัดการเรียนการสอน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   
       เดิมชื่อว่าโรงเรียนสระพระพิทยาคม   

       ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 3 กิโลเมตร 

       ตามถนนสายปะคำ-บ้านเหลื่อม หลักกิโลเมตรที่ 1 มีประวัติความเป็นมาดังนี้


2518  

       กระทรวงศึกษาธิการมีนโนบายกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นให้ทั่วถึง

       โดยการเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลขึ้น

       นายเสริม สุรีย์  ครูใหญ่โรงเรียนโนนไทย

       และประชาชนจึงได้นำเรื่องเสนอต่อทางราชการ

       ขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ที่ตำบลสระพระ 

       และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน  จำนวน 42 ไร่ 80 ตารางวา

       เพื่อก่อตั้งโรงเรียน 4 ราย คือ


             1. นายบุญเส็ง  แซ่เหล็ก

             2. นายเกษม    เพ็ญจันทร์

             3. นายบุญส่ง  พงศ์ไพสิทธิ์

             4. นายสี   ศรีวัฒนพันธ์


วันที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2518  

       ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

       เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล กรมสามัญศึกษา

       อนุมัติให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) จำนวน 2 ห้องเรียน 

       เนื่องจากการรับสมัครล่าช้ากว่าการเปิดภาคเรียน 

       จึงมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนเพียง   44  คน ได้ชั้นเรียนแบบ 1-0-0

       เมื่อแรกเปิดภาคเรียนไม่มีครูประจำการ ทางจังหวัดได้ส่ง 


       นายรัช  รุจิรวรรธน์ ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนโนนไทย มารักษาในตำแหน่งครูใหญ่ 
 
       นายประจวบ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์มาดำเนินการสอนชั่วคราว


       การเรียนการสอนในระยะแรกต้องไปอาศัยสถานที่วัดปะคำทำการเรียนการสอน

      เนื่องจากยังไม่ได้สร้างอาคารเรียน ส่วนโต๊ะเก้าอี้ได้ยืมจากสถานที่ต่างๆ

      มาใช้ชั่วคราว มีครูมาสอน 3 คน คือ

          1. นายประทีป                แถมกลาง             วิชาเกษตร

          2. นายเชวงศักดิ์             หมวดโคกสูง        วิชาภาษาอังกฤษ

          3. นางสาวนัฎฐาพร      ภัคโชตานนท์          วิชาคณิตศาสตร์

                           
ปีการศึกษา 2519

      ได้ย้ายจากศาลาวัดประคำ  มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว

      ซึ่งประชาชนและสภาตำบลสระพระ
 
      ได้ดำเนินการจัดสร้างบริจาคขึ้นในบริเวณโรงเรียน
    
      เป็นอาคารไม่มีฝาหลังคาสังกะสีพื้นดินอัดแน่น

      จำนวน 4 ห้องเรียน มีครูมาบรรจุ 2 ท่าน


           1. นายพีระ       ไพบูลย์ศรีนครา     วิชาพละศึกษา

                  2. นายสมยศ      จากโคกสูง              วิชาวิทยาศาสตร์

                 และนายดำรงค์    บางท่าไม้  เดินทางมารับตำแหน่งครูใหญ่


ปีการศึกษา  2520

      สร้างอาคารเรียน 106 ต และถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  3 ชุด 

      ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้อง โดยใช้รูปแบบเดิม


ปีการศึกษา  2529

      โรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่น 4 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

      อาคารเรียนแบบ C S 213A จำนวน 1 หลัง
 
      อาคารฝึกงานแบบ HAI จำนวน 1 หลัง 

      และระบบประปา ไฟฟ้า ถนน ในโรงเรียน


ปีการศึกษา
  2534

      โรงเรียนได้เปิดสาขาขึ้นโดยอาศัยสถานที่โรงเรียนกุดตาคำ

      เป็นที่เปิดการทำการสอนโดยคณะครูโรงเรียนสระพระพิทยาคม

      และได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนกุดตาดำชั่วคราวช่วยดำเนินการสอน

      ปัจจุบันคือ โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม


ปีการศึกษา
  2535

       กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ปีการศึกษา
  2536

      ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล.


ปีการศึกษา  2537

      ได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณรับดาวเทียมเพื่อรับข่าวสารการศึกษาทั่วโลก

       และเข้าโครงการศึกษาทางดาวเทียมไทยคม


ปีการศึกษา  2538

      ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ่

       แบบ 100/27 (โรงฝึกพลศึกษา) และถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน


ปีการศึกษา  2542

      ได้จัดสร้างโรงอาหารใหม่  สร้างลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง

      สร้างถนนทางเข้าโรงเรียนใหม่  

      จัดสร้างถังเก็บน้ำฝน 33 จำนวน 3 ชุด


ปีการศึกษา  2543

      เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสระพระพิทยาคมเป็นโรงเรียนพระทองคำวิทยา (14 ธันวาคม)


ปีการศึกษา  2545

      
จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์  ป้ายโรงเรียนใหม่


ปีการศึกษา  2546

      
จัดสร้างพุทธสถาน  และห้องโสตทัศนศึกษา


ปีการศึกษา
  2547

       ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพิ่มอีก  ห้องเรียน


ปีการศึกษา  2548

       สร้างรั้วทิศเหนือ  300 เมตร  ปรับภูมิทัศน์ ศาลาทรงไทย

 
ปีการศึกษา  2550

        
โรงเรียนพระทองคำวิทยา

       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

        เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

        มีผู้บริหารและครูจำนวน 39 คน

        โดยมีแผนการจัดการชั้นเรียน 6-5-5/  4-3-3 จำนวน 26 ห้องเรียน

        นักเรียนจำนวน 1,092 คน


ได้มีการถ่ายโอนการศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

       วันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2550


ปีการศึกษา 2551


       โรงเรียนพระทองคำวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

       เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

       มีแผนการจัดการชั้นเรียน 5-5-5/4-4-4 จำนวน 27 ห้องเรียน


ปีการศึกษา 2552 และ 2553


        ได้รับงบประมาณจัดทำป้ายโรงเรียนใหม่ราคา 200,000 บาท

        และได้รับรับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 312 

        จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

        ราคา 7,200,000 บาท มีคณะครู บุคลากร เพิ่มเป็น 52 คน


ปีการศึกษา 2554


        ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำใหม่ 

        งบไทยเข้มแข็ง (งบน้ำท่วม) เป็นเงิน 1,019,500 บาท


 ปีการศึกษา 2555

         จัดสร้างอาคารดนตรี  จัดสร้างอาคารพลศึกษา


ปีการศึกษา 2556

          ปรับภูมิทัศน์ ถนนรอบสระน้ำโรงเรียน


ปีการศึกษา 2557

          จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียน