ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 โรงเรียนพระทองคำวิทยา

มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี

สุขภาพดี มีนิสัยรักการอ่าน มีความรู้

สู่วิถีพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรม

นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานศึกษาพอเพียงยิ้มง่าย ไหว้สวย