ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

     
ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม

และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานการศึกษา

จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เข้มข้นเอาใจใส่ดูแลนักเรียน

ด้วยความรักความห่วงใยเพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ของโลกยุคปัจจุบันและสอดคล้องบนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระทองคำวิทยา

ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาทั้งด้านวิชาการทักษะกระบวนการต่างๆ

รวมถึงการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่าน

ในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ


     ในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา กระผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

และปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคน เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม

มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อย

มีกิริยามารยาทดี มีวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น

และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

     ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน

ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน

ในการปฏิบัติงาน จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ