ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

 

 

นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา

 

นายสุริยา  ศรีทุมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา
- ฝ่ายบริหารทั่วไป - ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
นายบุญเหริม  พรมมาวัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา
- ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ