ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

         นายเชาวลิต  เกิดกลาง
         ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

เผยแพร่ผลงานครู

ลิงค์ ต่างๆ
 นายเชาวลิต  เกิดกลาง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยานายเธียรชัย  กระเช่าทอง
รองชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา