ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 นายสมยศ  ระย้าอินทร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา


นายมงคล  สิงห์แก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา