ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

 

 

นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

นายสุริยา  ศรีทุมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป - ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ 

  

นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
- ฝ่ายบริหารวิชาการ - ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน