ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน



         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ








 















นายสมยศ  ระย้าอินทร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา



นายเธียรชัย  กระเช่าทอง
รองชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา