ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
    ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางพัชรีย์ ตะเคียนเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายประพันธ์ บุตรจำรวญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน