พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
ฮิต: 3799


นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นางภาวินีย์  เดชครุธ
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป