ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

 
  นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
   ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


   นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
   ครูเชี่ยวชาญ

 
นางสาวธีรนันท์  เทดี
ครูชำนาญการพิเศษ

  
นายไกรพล  วอนอก
ครูชำนาญการ