ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

         นายเชาวลิต  เกิดกลาง
         ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

เผยแพร่ผลงานครู

ลิงค์ ต่างๆ
 

 
  นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
   ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คริตศาสตร์

   
   นายสุทัศน์  ไชยปัดชา             นางสาวธีรนันท์  เทดี    
   ครูเชี่ยวชาญ                          ครูชำนาญการ

  
นายเดชฤิทธิ์  หลักคำ            นายไกรพล  วอนอก
ครู                                      ครู


นายสุรศักดิ์  เชยชะนันท์
ครู