ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
นักการภารโรง


นางชมศรี  สะอาด
คนสวน


นายพีระพงษ์  แนบสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์


นายสุพจน์  จุนกลาง
คนงาน


นางสาวเพ็ญนภา  หุ้มขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
นายปรีชา  ติสันเทียะ
นักการภารโรงนายสุทัศน์  ไชยปัดชา
    ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางพัชรีย์ ตะเคียนเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายประพันธ์ บุตรจำรวญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
หัวหน้างานแนะแนว

นายไกรพล  วอนอก
ครูชำนาญการ
   
 นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
 ครู

 

 

นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา


นางรจนา  รชตะภูวินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
ครูชำนาญการพิเศษ