พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
ฮิต: 2793

 
  นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
   ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คริตศาสตร์

   
   นายสุทัศน์  ไชยปัดชา             นางสาวธีรนันท์  เทดี    
   ครูเชี่ยวชาญ                     ครูชำนาญการพิเศษ

                                                  
นายไกรพล  วอนอก                  ว่าที่ร้อยตรีธานี  เพ็งธรรมมา
ครู                                      ครู