ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 


 นางสาวธนพร  โชติชุ่ม
 ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     
นางนิภาพร  อันตาละโลก              นางสาวกันนิภา  ขอพรกลาง
            ครูชำนาญการพิเศษ                        ครูชำนาญการ                  

   
นางสาวปาณิสรา  เณรทอง                  นางทิพย์วรินทร  เหอ
              ครู                                           ครูผู้ช่วย