ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 


  นายทินกร  รวมภักดี
  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
      นางจินตนา  รวมภักดี          นางปรางค์ทิพย์  เวียนขุนทด 
ครูชำนาญการพิเศษ                ครูชำนาญการพิเศษ

  
นายประพันธ์  บุตรจำรวญ           นายรัฐพงษ์  สงวนงาม
  ครูชำนาญการ                      ครูชำนาญการ


 นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
ครู