ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

 
  นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  
นางสมรัก  มุสิกพัฒน์                นางอรอุมา  ดิษฐเจริญ
                            ครูชำนาญการพิเศษ                      ครูชำนาญการ                                

  
นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก                นายศุภฤกษ์  อุปมา
     ครู                                                ครูผู้ช่วย