ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

  
  นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
  ครู
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


                                                      
นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ              นางสาวชมษร  หันชัยโชติ
   ครูชำนาญการพิเศษ                   ครูชำนาญการ