ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

 
  นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


  
นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก                นายศุภฤกษ์  อุปมา
     ครู                                                ครู