ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

  
  นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
  ครู
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                                 
 นางสาวชมษร  หันชัยโชติ
ครูชำนาญการ 


นางสาวพิมพ์วลี  เพลียซ้าย
ครู