ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นางเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางอุบลรัตน์  ทาณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

  
นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
ครูชำนาญการ