ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 


   นางเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  
    นางอุบลรัตน์  ทาณรงค์       นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
           ครูชำนาญการพิเศษ                    ครูชำนาญการพิเศษ                 

  
  นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
 ครู