ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวสุภาวดี  สงสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราวนายสุภาพ  สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว


นางชมศรี  สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราวนายพีระพงษ์  แนบสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นางภาวินีย์  เดชครุธ
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา