ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 
นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางปรางค์ทิพย์  เวียนขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุเมธี  เกษร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา
ครูชำนาญการ


นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
ครูชำนาญการ


นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
ครูชำนาญการ


นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางกาญจนา  ธรรมวิฐาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุบลรัตน์  ทาณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธีรนันท์  เทดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
ครูชำนาญการ


นายไกรพล  วอนอก
ครูชำนาญการ


นางสาวชมษร  หันชัยโชติ
ครูชำนาญการ


นางสาวธมนพัชร์  ชูเดช
ครูชำนาญการ


นายสุริยา  ศรีทุมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ

นางพัชรีย์  ตะเคียนเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ
ครูชำนาญการ


นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
ครู


นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวพิมพ์วลี  เพียซ้าย
ครู


นางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
นักการภารโรง


นายพีรพงษ์  แนบสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์


นางชมศรี  สะอาด
คนสวน


นายสุพจน์  จุนกลาง
คนงาน


นายปรีชา  ติสันเทียะ
ภารโรง

นางสายสุณี  บุษยะมา
แม่บ้าน
นายสุริยา  ศรีทุมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายทินกร  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิภาพร  อันตาละโลก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
ฅรูชำนาญการพิเศษ


นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี