พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
ฮิต: 3084


   นางเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  
    นางอุบลรัตน์  ทาณรงค์       นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
           ครูชำนาญการพิเศษ                    ครูชำนาญการพิเศษ                 

  
  นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
 ครู