พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
ฮิต: 2901


   นางเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  
    นางอุบลรัตน์  ทาณรงค์       นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
           ครูชำนาญการพิเศษ                    ครูชำนาญการ                 

  
  นางรัตนา  ธรรมมาวุฒิกูล         นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
ครูชำนาญการ                           ครู