ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

 
   นายเถลิงเกียรติ  หวังประสพกลาง
  ครูชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

  
 นางพัชรี  ตะเคียนเกลี้ยง         นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา
       ครูชำนาญการพิเศษ                           ครู                


 นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
                                                        ครู