ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
ครูชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางพัชรี  ตะเคียนเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา
ครูชำนาญการ