ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 


   นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา
  ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

  
       นางพัชรี  ตะเคียนเกลี้ยง     นายเถลิงเกียรติ  หวังประสพกลาง
                     ครูชำนาญการพิเศษ                  ครูชำนาญการพิเศษ                
 

 นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
                                                     ครู