ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 


   นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา
  ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

  
       นางพัชรี  ตะเคียนเกลี้ยง     นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
          ครูชำนาญการพิเศษ                      ครู