ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 


   นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
  ครูชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

  

       นางพัชรี  ตะเคียนเกลี้ยง             นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา

          ครูชำนาญการพิเศษ                      ครูชำนาญการ