ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 


 นายสุเมธี  เกษร
 ครูชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
  นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส             นางสาวภูมริทร์  ชมสันเทียะ

ครูชำนาญการ                              ครู