ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 


 นายสุเมธี  เกษร
 ครูชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  
  นางกนกพร  ศรีไทย                       นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส

ครูชำนาญการพิเศษ                              ครูชำนาญการ


นางสาวภูมริทร์  ชมสันเทียะ
ครู