ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นางสาวภุุมรินทร์  ชมสันเทียะ
ครูชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ