ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

         นายเชาวลิต  เกิดกลาง
         ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

เผยแพร่ผลงานครู

ลิงค์ ต่างๆ
 


 นางกนกพร  ศรีไทย
 ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  
  นายสุเมธี  เกษร                นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
ครูชำนาญการ                       ครูชำนาญการ

  
 นายธีรภัทร  เวศสุวรรณ์             นางสาวภูมริทร์  ชมสันเทียะ
ครู                                         ครู


  นายกัมพล  ลุนไธสง
   ครูผู้ช่วย