ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
  ครูชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

 

 

 

 นางสาวจิรฐา  จำลองตะคุ
ครู