ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


นางสาวสุภาวดี  สงสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราวนายสุภาพ  สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางกนกพร  ศรีไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นายทินกร  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสมยศ  ระย้าอินทร์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยานายเธียรชัย  กระเช่าทอง
รองชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา