ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

 นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
หัวหน้างานแนะแนว

นายไกรพล  วอนอก
ครูชำนาญการ
   
 นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
 ครูชำนาญการ