ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

   
นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน              นางภาวินีย์  เดชครุธ
  ครูชำนาญการพิเศษ                       ครูเชี่ยวชาญ