ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

 นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นายไกรพล  วอนอก
ครูชำนาญการ
   
 นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
 ครูชำนาญการ


นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
ครูชำนาญการพิเศษ