ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
นักการภารโรง


นางชมศรี  สะอาด
คนสวน


นายพีระพงษ์  แนบสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์


นายสุพจน์  จุนกลาง
คนงาน

 
นายปรีชา  ติสันเทียะ
นักการภารโรง