ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
นักการภารโรง


นางชมศรี  สะอาด
คนสวน


นายพีระพงษ์  แนบสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์


นายสุพจน์  จุนกลาง
คนงาน


นางสาวเพ็ญนภา  หุ้มขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
นายปรีชา  ติสันเทียะ
นักการภารโรง