พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
ฮิต: 2724

นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวสุภาวดี  สงสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราวนายสุภาพ  สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราว


นางชมศรี  สะอาด
ลูกจ้างชั่วคราวนายพีระพงษ์  แนบสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว