ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI

    เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา     นางสาวกันนิภา ขอพรกลาง

ปีที่ศึกษา   พ.ศ. 2559 

บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

             กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา  2559 โรงพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ซึ่งมี 3 ขั้น คือ ขั้นทดสอบรายบุคคล  จำนวน 4 คน ขั้นทดสอบกลุ่มย่อยจำนวน 8 คนและขั้นทดสอบภาคสนามจำนวน 32 คน รวมจำนวน 44 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงในแต่ละกลุ่มและกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (เนื่องจากเป็นกลุ่มของนักเรียนที่กำลังเรียนรายวิชาชีววิทยา 3) 

             การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI (E1/E2โดยนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม หลังจากนั้นนำไปหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 3 ขั้น คือ ขั้นทดสอบรายบุคคล  ขั้นทดสอบกลุ่มย่อย และขั้นทดสอบภาคสนาม ในแต่ละขั้นการทดสอบได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   

  

ผลการศึกษาพบว่า

           1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาขึ้นมา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 82.66 / 81.94 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80  

  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จำนวน 40 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำผลคะแนนดังกล่าวมาหาค่าสถิติ t-test (Dependent Samples) สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ของกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จำนวน 40 สรุปได้ว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (X= 4.75 ,S.D.= 0.59)  


ดาวน์โหลด  : หน้าปก
                : นวัตกรรม