ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นายสมยศ ระย้าอินทร์
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมครูในการทำวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมรส่วนร่วม ของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร