ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นางสาวปาณิสรา เณรทอง
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชา เคมี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร