พิมพ์
หมวด: เผยแพร่ผลงานครู
ฮิต: 435
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นางสาวปาณิสรา เณรทอง
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธฺิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชา เคมี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร