ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นางสาวกันนิภา ขอพรกลาง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)
ประกอบชุดกิจกรรม การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรง
เรียนพระทองคำวิทยา

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร