ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นายธีรศักดิ์ อาจผักปัง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ21101 หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุ
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบ ทัศนธาตุ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง  
นางสาวปาณิสรา เณรทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1) ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พันธะเคมี รายวิชาเคมี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ

ดาวน์โหลด : เอกสาร  

2) ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ (7E)
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤิทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร  

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นายประพันธ์ บุตรจำรวญ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบพหุปัญญา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นางพัชรีย์ ตะเคียนเกลี้ยง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานวิชาสุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
การพัฒนารุปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
โดยใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
ดาวน์โหลด : เอกสาร