ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นายสุริยา  ศรีทุมมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายทินกร  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิภาพร  อันตาละโลก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
ฅรูชำนาญการพิเศษ


นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี