พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
ฮิต: 54

นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายทินกร  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนิภาพร  อันตาละโลก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
ฅรูชำนาญการพิเศษ


นายปฐมพงษ์  พรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมพิศ  บัตรจัตุรัส
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิคม  ทาณรงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางวาสนา  มีสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี