ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางกาญจนา  ธรรมวิฐาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุบลรัตน์  ทาณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธีรนันท์  เทดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
ครูชำนาญการ


นายไกรพล  วอนอก
ครูชำนาญการ


นางสาวชมษร  หันชัยโชติ
ครูชำนาญการ


นางสาวธมนพัชร์  ชูเดช
ครูชำนาญการ