พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
ฮิต: 41


นายสุทัศน์  ไชยปัดชา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางกาญจนา  ธรรมวิฐาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุบลรัตน์  ทาณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวธีรนันท์  เทดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสาวิตรี  ปิ่นทุมา
ครู


นายไกรพล  วอนอก
ครูชำนาญการ


นางสาวชมษร  หันชัยโชติ
ครูชำนาญการ