ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ

นางพัชรีย์  ตะเคียนเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ
ครูชำนาญการ


นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
ครู


นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิรฐา  จำลองตะคุ
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์วลี  เพียซ้าย
ครู


นางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
นักการภารโรง


นายพีรพงษ์  แนบสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์


นางชมศรี  สะอาด
คนสวน