พิมพ์
หมวด: โครงสร้างการบริหาร
ฮิต: 30


นางพัชรีย์  ตะเคียนเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


นางสาวภุมรินทร์  ชมสันเทียะ
ครูชำนาญการ


นางสาวรจนา  รชตะภูวินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเพชรสวัสดิ์  สร้อยดอกจิก
ครู


นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิรฐา  จำลองตะคุ
ครูชำนาญการ


นางส้มเช้า  อวบสันเทียะ
นักการภารโรง


นายพีรพงษ์  แนบสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์


นางชมศรี  สะอาด
คนสวน