ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางปรางค์ทิพย์  เวียนขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุเมธี  เกษร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเลิศวรรธน์  โคตจันทา
ครูชำนาญการ


นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
ครูชำนาญการ


นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
ครูชำนาญการ