ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

"กิจกรรมเปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 3" P.T.W. OPEN IOUSE 2023
 โครงการประชุมเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โดย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
"กิจกรรมเปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 3" พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
นายอำเภอพระทองคำ สจ.เขตอำเภอพระทองคำ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมทุกท่าน โรงเรียนพระทองวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์

โรงเรียนพระทองวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคณะครูที่ได้รับรางวัล

ผลการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น กลุ่มที่ 3

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับโล่เกียรติยศ เนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566

    

นายปฐมพงษ์ พรพิพัฒน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวสาวิตรี ปิ่นทุมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายเลิศวรรธน์ โคตจันทา  งานระบบดูแล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  

นางกาญจนา ธรรมวิฐาน  งานวัดผลและประเมินผล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสมพิศ บัตรจัตุรัส  งานแนะแนว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 วันที่ 3-18 ธันวาคม 2565

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

สรุปตัวแทนระดับภาค การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 3-18 ธ.ค. 2565

คณะครูนำนักเรียน ม.4 และ ม.5 เข้าชมภาพยนต์ HANUNMAN White Monkey วันที่ 12-13 ม.ค. 2566

ข่าวประกาศภายในส่วนราชการสังกัด อบจ.นม.

ข่าวประชาสัมพันธ์