ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 10 ก.พ. 2565

พิธีรับมอบเงินค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 10 ก.พ.65