ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565