ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  นางกันยา สุภสร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติและการกระบวนการทำงานกลุ่ม โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เรื่อง การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด : บทคัดย่อ