ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 
--------------------------------------


โรงเรียนพระทองวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
--------------------------------------

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษดา ชาญวิจิตร  ตำแหน่ง  ครู
ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
--------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
--------------------------------------
 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสำนักช่าง อบจ.นม. ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า(สายไฟฟ้า) บ้านพักครู 17 ก.ค. 2566

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โรงเรียนพระทองคำวิทยา และ วัดปะคำ จ.นครราชสีมา วันที 18 ก.ค. 2566

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 4 ส.ค. 2566

ร.ร.พระทองคำวิทยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดปะคำ วันที่ 11 ส.ค.2566

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ม.4 ม.5 วันที่ 2 ก.ย. 2566

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5 ก.ย. 2566

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 12 ก.ย. 2566

กิจกรรมอบรมแกนนำประจำฐาน 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 15 กันยายน 2566

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 16 ก.ย. 2566

นำนักเรียนชั้น ม.6/2 ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา วันที่ 17 ก.ย. 2566

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม(STEM&Coding)ณ โรงเรียนประทาย วันที่ 17 ก.ย. 2566

อบรมแกนนำงานสวนพฤษศาสตร์ ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 17 ก.ย. 2566

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ม.6 วันที่ 21 ก.ย. 2566

นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.นครราชสีมาวันที่ 22 ส.ค. 2566

ข่าวประกาศภายในส่วนราชการสังกัด อบจ.นม.

ข่าวประชาสัมพันธ์


  นายทินกร  รวมภักดี
  ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

  
นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
             

นางปรางค์ทิพย์  เวียนขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ 


นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
ครูชำนาญการ