ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

กิจกรรมครูออกนิเทศก์นักเรียน ม.6 ฝึกประสบการณ์ในเขตอำเภอพระทองคำ วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565

ร่วมกิจกรรมรณรงค์สืบสานประเพณีลอยกระทง นักเรียนร่วมทำกระทงถวายวัดปะคำ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมครูออกนิเทศก์นักเรียน ม.6 ฝึกประสบการณ์ในเขตอำเภอพระทองคำ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่เข้ามาดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าที่บังบริเวณเสาธง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

มอบทุนจากกองทุนมารุตรำลึกจากสมาคมศิษย์เก่าราชสีมาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุนๆละ 1,000 บาท วันที14 พ.ย. 2565

สอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมฝึกนักศักษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15-21 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ คณะครู นักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

นักเรียน ม.6 จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

นักเรียนและคณะครูร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสกฤษฏิ แข่งขันหุ่นยนต์ 26 พ.ย. 2565

นักเรียนร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be number one ณ ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม 28 พ.ย.2565