ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน "ต้นโพธิ์เกมส์" ครั้งที่ 46 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 วันที่ 3-18 ธันวาคม 2565

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

สรุปตัวแทนระดับภาค การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 3-18 ธ.ค. 2565