ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 
--------------------------------------


โรงเรียนพระทองวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
--------------------------------------

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษดา ชาญวิจิตร  ตำแหน่ง  ครู
ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
--------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
--------------------------------------
 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสำนักช่าง อบจ.นม. ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า(สายไฟฟ้า) บ้านพักครู 17 ก.ค. 2566

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โรงเรียนพระทองคำวิทยา และ วัดปะคำ จ.นครราชสีมา วันที 18 ก.ค. 2566

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 4 ส.ค. 2566

ร.ร.พระทองคำวิทยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดปะคำ วันที่ 11 ส.ค.2566

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ม.4 ม.5 วันที่ 2 ก.ย. 2566

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5 ก.ย. 2566

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 12 ก.ย. 2566

กิจกรรมอบรมแกนนำประจำฐาน 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 15 กันยายน 2566

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 16 ก.ย. 2566

นำนักเรียนชั้น ม.6/2 ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา วันที่ 17 ก.ย. 2566

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม(STEM&Coding)ณ โรงเรียนประทาย วันที่ 17 ก.ย. 2566

อบรมแกนนำงานสวนพฤษศาสตร์ ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 17 ก.ย. 2566

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ม.6 วันที่ 21 ก.ย. 2566

นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.นครราชสีมาวันที่ 22 ส.ค. 2566

ข่าวประกาศภายในส่วนราชการสังกัด อบจ.นม.

ข่าวประชาสัมพันธ์