ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ยินดีต้อนรับ นางสาวกัลยาณี ไชยเสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 6 ตุลาคม 2565