ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ กลุ่มที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2565