ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565